PERSONVERN og BRUKSVILKÅR


1. INNLEDNING

Innehaveren av nettstedet www.arthaus.no er Arthaus – Stiftelsen for filmkunst, org. nr. 971 280 352, Hausmannsgate 28, 0182 Oslo. Ved å benytte nettstedet aksepterer du å bli bundet av og overholde disse brukervilkårene. Dersom du ikke aksepterer disse brukervilkårene, har du ikke rett til å benytte nettstedet.

2. IMMATRIELLE RETTIGHETER

Innholdet på nettstedet tilhører Arthaus og/eller er gjort tilgjengelig av Arthaus med samtykke fra tredjepart. Innholdet på nettstedet kan være underlagt beskyttelse etter åndsverkloven, varemerkeloven, markedsføringsloven eller annen lovgivning.

3. BRUK AV NETTSTEDET

Du kan bruke nettstedet og innholdet på nettstedet til personlige, ikke-kommersielle formål. Øvrig bruk av nettstedet og/eller gjengivelse av hele eller deler av innholdet på nettstedet, uten foregående skriftlig samtykke fra Arthaus, er ikke tillatt. Enhver bruk av automatiserte systemer, programvare eller andre former for tekniske hjelpemidler for helt eller delvis å hente ut, kopiere eller på annen måte utnytte innholdet på nettstedet til kommersiell bruk er ikke tillatt, og Arthaus forbeholder seg retten til å treffe ethvert nødvendig tiltak, herunder sperring eller utestengelse fra nettstedet, for å hindre slik bruk.

4. LOVVALG OG VERNETING

Brukervilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist i forbindelse med brukervilkårene som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som rett verneting. 


5. PERSONVERN

Denne policyen for personvern («Policy») beskriver hvilke person­opplysninger som blir samlet og frem kalt (behandlet) når du bruker Arthaus nett­sted, for eksempel arthaus.no. Denne Policyen beskriver hvilke typer person­opp­lysninger som blir samlet når du bruker www.arthaus.no og hvordan dine personopplysninger blir brukt, delt og beskyttet. Den beskriver også hvilke valg du har vedrørende dine personopplysninger og hvordan du kan kontakte oss.


HVEM ER ANSVARLIG FOR BE­HANDLINGEN AV DINE PERSON­OPPLYSNINGER?

Hvilke av Arthaus – Stiftelsen for filmkunst sine juridiske enheter som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger vil avhenge av din interaksjon med våre nettsteder og apper, og hvor i verden du befinner deg.


Arthaus – Stiftelsen for filmkunst sine relevante tilknyttede selskap er i det følgende betegnet som «Arthaus» eller «vi».


HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN, OG NÅR

Vi ber deg om visse typer personopplysninger for å kunne levere produkter og tjenester som du ønsker. Dette gjelder for eksempel når du gjennomfører et kjøp, ber om å motta meddelelser, oppretter en bruker, deltar på våre arrangementer eller konkurranser, eller ved ditt besøk på en av våre nettsteder eller bruk av apper.


PERSONOPPLYSNINGER SOM KAN OMFATTES ER DIN(E):

Kontaktinformasjon, inkludert navn, e-post, telefonnummer og din fysiske adresse

Innloggings- og brukerinformasjon, inkludert brukernavn, passord og unik bruker ID

Personlig informasjon, inkludert kjønn og fødselsdato

Betalings- eller kredittkort informasjon

Bilder/fotografier og videoer

Personlige preferanser slik som dine markedsførings- og cookie­preferanser

Vi bruker ytterligere personopplysninger for å muliggjøre visse funksjonaliteter på våre nettsteder og apper eller tjenester, i tillegg til optimalisering av nettsteder og apper. Vi ber for eksempel om tilgang til din telefons geografiske plassering for å kunne loggføre dine kontakter for å muliggjøre interaksjon med dine venner, din kalender for å kunne opprette et arrangement, eller ditt brukernavn på sosiale nettverk for å kunne legge ut innhold fra en app til et sosialt nettverk.


PERSONOPPLYSNINGER SOM KAN OMFATTES ER DIN(E):

Bilder, kontakter og kalenderinformasjon

Informasjon vedrørende sosiale nettverk, inkludert ditt brukernavn og enhver informasjon fra dine offentlige tilgjengelig innlegg om Arthaus eller din kommunikasjon med oss

Ved bruk av våren eller apper vil informasjon automatisk samles inn og deles med Arthaus av dine tekniske platt­former som yter tjenesten. Din nettleser eller mobile enhet vil for eksempel dele data med Arthaus når disse samhandler med Arhaus’ nettsteder eller apper. Mer informasjon om denne praksisen finnes i avsnittet om Cookies (informasjonskapsler) og Pixel tags (sporings­bilder) nedenfor. Informasjon som omfattes er:


Enhet ID, anrops­tilgjengelighet, nett­verkstilgang, lagrings­informasjon og batteri-informasjon

Cookies (informasjons­kapsler), IP-adresse, forespørsel/respons protokoller, data som identifiserer din nettleser og versjon, sporingsbilder og tags

VERKTØY SOM ADMINISTRERER HVA VI SAMLER INN

Når du bruker våre apper, vil vi også informere deg og om vår innsamling og bruk gjennom standardiserte tillatelser i app-butikker, mobil­operativsystem og gjennom din app-opplevelse. Vi vil også be om ditt samtykke der det er nødvendig.


I mange tilfeller vil din nettleser eller plattform til din mobile enhet gi deg tilleggsverktøy som gir deg anledning til å kontrollere når din enhet samler inn eller deler særskilte kategorier av informasjon. For eksempel kan din mobile enhet eller nettleser tilby verktøy som gir deg anledning til å administrere bruk av cookies (informasjonskapsler) eller lokasjonsdeling. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med og bruke disse tilgjengelige verktøyene på dine enheter.


HVOR­FOR OG HVOR­DAN VI BRUKER (BEHANDLER) DINE PERSON­OPPLYSNINGER

Vi bruker personopplysningene vi samler inn fra deg på følgende måter:


FOR Å LEVERE FUNKSJONALITETEN TIL NETTSTEDENE, APPENE OG TJENESTENE ETTER DIN ANMODNING

Når du bruker våre nettsteder eller apper vil vi bruke opplysninger til å levere produktene eller tjenestene du har valgt. Hvis du for eksempel gjør et kjøp på [placeholder], eller deltar på et arrangement eller en promotering, vil vi bruke kontakt­informasjonen din til å kommunisere med deg om kjøpet, arrangementet eller promoteringen.


FOR Å GI INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER, TJENESTER, ARRANGEMENTER, OG FOR ANDRE MARKEDSFØRINGS­FORMÅL

Når du oppretter en brukerkonto hos Arthaus, kan vi bruke informasjonen du gir oss, i tillegg til informasjon fra andre Arthaus’ kilder, slik som ditt bruk av Arthaus’ nettsteder og apper, dine besøk eller kjøp gjort i Arthaus’ butikker, din del­takelse på Arthaus’ arrangementer og konkurranser (alternativt gjennom andre selskaper som er tilknyttet Arthaus) for å sende personlige budskap om produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg.


FOR Å DRIVE, FORBEDRE OG VEDLIKEHOLDE VÅR VIRKSOMHET OG VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

Vi kan bruke informasjonen du gir oss til å drive vår virksomhet. Når du for eksempel foretar et kjøp, kan vi bruke disse opplysningene til regnskap, revisjon og andre interne funksjoner. Som et annet eksempel, kan vi bruke data om hvordan du bruker produktene og tjenestene til å forbedre din brukeropplevelse, til å hjelpe oss med å diagnostisere tekniske problemer og problemer med tjenestene, og optimalisere våre nettsteder og apper.


TIL Å BESKYTTE VÅRE ELLER ANDRES RETTIGHETER, EIENDELER ELLER SIKKERHET

Vi kan også bruke opplysninger om hvordan du bruker våre nettsteder og apper til å forhindre eller oppdage svindel, misbruk, ulovlig bruk og brudd på våre Bruksvilkår og for å etterkomme rettskjennelser, anmodninger fra offentlige instanser eller for å overholde lover som kommer til anvendelse.


FOR GENERELLE FORSKNINGS- OG ANALYSERINGSFORMÅL

Vi bruker informasjon om hvordan våre besøkende bruker våre nettsteder, apper og tjenester for å kunne forstå kundeadferd eller preferanser. Vi kan for eksempel bruke informasjon om hvordan besøkende på [placeholder] søker etter – og finner produkter for å kunne optimalisere måten vi organiserer og presenterer ulike produkttilbud på vårt nettsted.


ANDRE FORMÅL

Vi kan også bruke dine personopplysninger på andre måter, og vil gi særskilt varsel ved tidspunktet for innsamling og innhente ditt samtykke, der dette er nødvendig.


DELING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

ARTHAUS – STIFTELSEN FOR FILMKUNST DELER DINE PERSONOPPLYSNINGER MED:

Arthaus tilknyttede selskaper og partnere for formålene beskrevet over

Tredjeparts tjenesteytere som behandler personopplysninger på vegne av Arthaus, for eksempel for å behandle kredittkort og betalinger, forsendelser og leveranser, forvalte og drifte våre data, distribuere e-post, forskning og analyse, lede merke- og produktpromotering, i tillegg til administrering av særskilte tjenester og funksjoner.


Andre tredjeparter i den utstrekning det er nødvendig for å: (i) etterkomme anmodninger fra offentlige instanser, en rettskjennelse eller for å overholde lover som kommer til anvendelse; (ii) forhindre ulovlig bruk av våre nettsteder og apper, eller brudd på våre nettsteders og appers bruksvilkår og våre retningslinjer; (iii) beskytte oss mot krav fra tredjepart; og (iv) bistå med forebygging av svindel eller undersøkelse av svindel (for eksempel forfalskning).

Vi kan også overføre dine personopplysninger som er i vår besittelse dersom vi overdrar hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler (inkludert i tilfelle av en reorganisering, oppdeling, avvikling eller likvidasjon).


DIN DELING

Når du bruker visse sosiale funksjoner på våre nettsteder eller apper, kan du opprette en offentlig profil som inneholder informasjon slik som ditt brukernavn, profilbilde og hjemsted. Du kan også dele innhold med dine venner eller offentligheten, inkludert informasjon om din kundeaktivitet. Vi oppmuntrer deg til å bruke verktøyene vi tilbyr for å administrere Arhaus’ sosiale deling slik at du kan kontrollere hvilken informasjon du gjør tilgjengelig gjennom Arthaus’ sosiale funksjoner.


BESKYTTELSE OG ADMINISTRA­SJON AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Kryptering og sikkerhet: Vi bruker en variasjon av tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak, inkludert kryptering og autentifikasjonsverktøy, for å ivareta sikkerheten av dine personopplysninger. Dine personopplysninger blir oppbevart bak sikre nettverk som bare et begrenset antall personer med særskilte adgangsrettigheter har tilgang til.

Internasjonale overføringer av personopplysninger: Personopplysningene vi samler inn og fremkaller (behandler) på våre nettsteder og apper vil bli oppbevart i EU/EØS.

Noen av mottakerne av personopplysninger som Arthaus deler dine person­opplysninger med kan holde til i andre land enn det landet som dine personopplysninger opprinnelig ble innsamlet fra. Lovene i disse landene vil ikke nødvendigvis gi samme grad av beskyttelse for personopplysninger som det landet hvor du opprinnelig ga dine personopplysninger. Når vi overfører dine personopplysninger til mottakere i andre land, vil vi likevel beskytte denne informasjonen slik som beskrevet i denne Policyen og i samsvar med gjeldende rett.


Hvis du holder til i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits, vil vi treffe tiltak for å overholde lovpålagte krav som kommer til anvendelse og sikre et tilfredsstillende beskyttelsesnivå ved overføringen av personopplysninger til mottakere i land utenfor EØS eller Sveits.


Lagring av dine opplysninger: Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge vi ser det er nødvendig for å gjennomføre formålet med innsamlingen, med mindre noe annet følger av loven. Du har på forespørsel rett til å få opplyst av oss om vi behandler opplysninger knyttet til din person eller ikke.

Dine rettigheter relatert til dine personopplysninger: Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger. Du har også rett til innsyn i dine opplysninger, og til å kreve endring og/eller retting, begrensning i bruk og sletting, så langt loven tillater oss til å utføre dette. Du kan også kreve at personopplysninger om deg som behandles hos oss overføres til en annen behandlingsansvarlig om dette er teknisk mulig. Innsynsretten omfatter rett til vederlagsfritt å be om en kopi av dine person­opplysninger som behandles av oss i et vanlig brukt format.

Du kan kontakte oss for å utøve din rett til innsyn, endring, retting eller sletting, eller for å gjøre inn­vendinger mot behandlingen av dine personopplysninger via kontaktinformasjonen nederst på siden, eller ved å sende en e-post til arthaus@arthaus.no.